ᓯᓚᐅᑉ ᖃᓄᐃᓕᖓᓂᐊᕐᓂᖓ

ᓄᓇᓖᑦ ᐃᓗᐊᓂ ᓴᓇᐅᒐᑦ

Basket Annieᓴᓂᑭᓗᖓᕐᒥᐅᑦ ᓴᓇᙳᐊᖅᑎᖏᑦ ᓯᓚᕐᔪᐊᓕᒫᒥᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᕗᑦ ᐊᔾᔨᐅᙱᑦᑐᓂᒃ ᓴᓇᙳᐊᒐᖏᓐᓂᑦ ᓴᓇᓯᒪᔪᑦ ᐊᐅᒋᓚᐃᑦᒥᑦ, ᕿᕐᓂᖅᑑᓪᓗᓂ ᐅᔭᕋᒃ ᓇᓂᔭᐅᒡᓱᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᕿᑭᖅᑕᖓᓂ.

ᓄᓇᓕᖓᑦ ᖃᐅᔨᒪᔭᐅᒋᕗᑦ ᐱᐅᔪᒻᒪᕆᐅᔪᓂᑦ ᖃᑦᑕᓕᐊᕆᔭᐅᕙᒃᑐᓂᒃ ᓴᓇᓯᒪᔪᓂᑦ ᐃᕕᒐᓂᑦ.

ᐊᕙᑎᕗᑦ

ᒪᓂᖅᑲᖓ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐅᔭᖅᖃᓂᒃ ᖃᐃᖅᑐᒐᖃᐅᖅᐳᑦ ᖁᑦᑎᖕᓂᓕᖕᓂᑦ 50-ᒥᑦ 155-ᒧᑦ ᒦᑕᓂᑦ ᑕᕆᐅᑉ ᑭᒡᓕᖓᑕ ᐅᖓᑖᓂ. ᐊᒥᓱᐃᑦ ᖃᐃᖅᑐᒐᐃᑦ ᐃᕙᕝᕕᐅᓲᖑᕗᑦ ᒥᑎᕐᓄᑦ, ᖁᓂᕈᖏᑦ ᐊᕝᕗᖅᑕᐅᓲᖑᕗᑦ ᐃᕙᕝᕕᐅᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓴᓇᕙᒃᖢᑎᒃ ᕿᐱᖕᓂᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓄᕌᓂᒃ.

ᑐᙵᓱᒋᑦ
ᕼᒻᓚᒃᑯᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥᑦ

ᐃᓂᓕᒃ ᐆᒻᒪᑎᖓᓐᓂ ᖃᖏᖅᓱᐊᓘᑉ ᐃᓗᐊᓂ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᕿᑭᖅᑕᖏᓐᓂᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ ᐃᓄᖕᓂᑦ ᓄᓇᓕᒋᔭᐅᕗᖅ 850-ᓂᒃ ᐃᓄᖃᖅᖢᓂ. ᓂᒡᒋᐊᓃᓐᓂᖅᐹᖑᕗᖅ ᓄᓇᓕᐅᓪᓗᓂ ᓄᓇᕗᒻᒥ, 150 ᑭᓛᒥᑐᓂᑦ ᐅᖓᓯᖕᓂᓕᒃ ᐅᐊᓕᓂᖓᓂ ᓯᓂᖓᓐᓂ ᓄᓇᕕᒃᒥᑦ, ᑯᐸᐃᒦᑦ. ᕿᑭᖅᑕᖏᑦ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑦᑐᕐᒥᐅᑕᓪᓚᕆᐅᕗᑦ ᓇᐹᖅᑐᓂᑦ ᐱᕈᖅᑐᖃᕈᓐᓇᖏᖦᖢᓂ.

ᐃᓄᖏᑦ ᓄᓇᖃᖃᑦᑕᖅᓯᒪᕗᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᕿᑭᖅᑕᖏᓐᓂᑦ ᐊᒥᓱᐊᓗᖕᓂᑦ ᐊᕐᕌᒍᒐᓴᓂᑦ. ᐃᓄᐃᑦ ᓯᕗᕚᖏᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᑐᓃᑦ ᓄᓇᖃᖃᑦᑕᓚᐅᖅᐳᑦ ᕿᑭᖅᑕᐅᔪᓂᑦ ᑕᑯᒃᓴᐅᓪᓗᑎᒃ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᓇᔭᖅᑕᐅᖃᑦᑕᖅᑐᕕᓂᕐᓂᑦ. ᕿᑭᖅᑕᐃᑦ ᐅᔾᔨᕆᔭᐅᓚᐅᖅᓯᒪᔪᑦ ᓄᓇᓕᖃᖏᑦᑐᓂᑦ ᕼᐊᓄᕆ ᕼᐊᑦᓴᓐ ᑕᑯᖕᒪᒋᑦ 1610-ᖑᑎᓪᓗᒍ.

1840-ᖏᓐᓂᒐᓚᒃ, ᑖᒪᔅ ᐅᐃᒑᓐᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᔪᖅ ᓂᐅᕕᖅᑎᒃᑯᓐᓂ, ᕿᓂᖅᑎᐅᔪᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᓚᐅᖅᐳᖅ ᑲᖏᖅᓱᕐᔪᐊᕐᒥᑦ (ᓯᓴᓯᐱ), ᑯᐸᐃᒃᒥ ᓴᓂᑭᓗᐊᑉ ᕿᑭᖅᑕᖏᓐᓄᑦ. ᕌᐳᑦ ᕙ ᓚᕈᑎ ᐊᒻᒪᓗ ᐅᒥᐊᖅᑐᖃᑎᖏᑦ, 75 ᐊᕐᕌᒍᑦ ᐊᓂᒍᖅᑎᓪᓗᒋᑦ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᖑᓚᐅᖅᐳᑦ ᖃᓪᓗᓈᖑᓪᓗᑎᒃ (ᐃᓄᐃᑦ ᖃᓪᓗᔾᔭᕆᒃᑐᑦ) ᐅᑭᐅᖅᑕᕆᐊᖅᖢᑎᒃ ᕿᑭᖅᑕᓂ.

 

ᐊᔾᔨᓄᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᕕᒃ

Photo01Photo02Photo03Photo04Photo05Photo06Photo07Photo08


ᐊᔾᔨᓕᒫᑦ ᕿᒥᕐᕈᐊᕐᓗᒋᑦ  link

ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑎᒍᑦ

ᕼᒻᓚᒃᑯᑦ ᓴᓂᑭᓗᐊᕐᒥ

ᓴᓂᑭᓗᐊᖅ, ᓄᓇᕗᑦ
ᑎᑎᖅᑲᕐᓂᐊᕐᕕᖓ 157
X0A-0W0

ᐃᑲᕐᕋᖏᑦ:

ᓇᒡᒐᔾᔭᐅᒥᑦ ᐅᓪᓗᑐᐃᓐᓇᒧᑦ: 8:00 am -5:00 pm
ᐅᖄᓚᐅᑖ: 867-266-7900
ᓱᒃᑲᔪᒃᑰᕈᑖ: 867-266-7924


Map of Sanikiluaq